KONKURS Z GEOGRAFII

KONKURS Z GEOGRAFII

 

 

                                                                                                 


KONKURS OMNIBUS 2019 

 

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.     

Zadanie 4.                                                                                            

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO „OMNIBUS ”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga we Wrocławiu. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: p. Patryk Kleczkowski, p. Elżbieta Albingier-Pindelska, p. Karolina Tomicka, p. Beata Gruszka, p. Adam Pietraszek.

 

2. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych

  • rozwijanie zainteresowań przedmiotami zawodowymi i ogólnokształcącymi

  • budowanie postaw patriotycznych

  • wspieranie uzdolnień uczniów

  • wdrażanie uczniów do samokształcenia,

  • pobudzanie twórczego myślenia

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Gastronomicznej HO-Ga, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w pierwszej i kolejnych tygodniowych edycjach konkursu.

4. Konkurs jest jednoetapowy i odbywał się będzie przez cztery kolejne tygodnie od 18 listopada do 13 grudnia 2018 r

II. Przebieg konkursu

1. Zadania będą wykonywane w 2- 3 osobowych grupach zgłoszonych do konkursu u p. Adama Pietraszka lub u wychowawcy klas.

2. W każdym kolejnym tygodniu w poniedziałki na stronie internetowej szkoły www.ho-ga.com.pl zakładka „Konkurs” publikowana będzie seria 5 zadań obejmujących zagadnienia z języka polskiego, geografii, historii- WOS, biologii, przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych- po jednym zagadnieniu z każdego przedmiotu.

3. Uczestnicy będą realizowali zadania pisemnie lub w formie interaktywnej (w zależności od zadania).

4. Wykonane zadanie z bieżącego tygodnia uczestnicy będą wrzucali do Ominiskrzynki- pudełka wystawionego przy wejściu do szkoły lub zadania w formie elektroniczne - przesyłali na adres e-mail szkoły umieszczając w temacie e-maila ” Seria nr (kolejny nr zadania), imiona i nazwiska uczestników” np. Seria nr 1 zadanie nr 3, Jan Kowalski, Anna Nowak

5 Wykonane zadanie z danego tygodnia należy wrzucać/przesłać do kolejnego poniedziałku do godz. 16-tej. Po tym czasie przesyłane odpowiedzi nie będą oceniane np. zadanie opublikowane 18 listopada należy wykonać i przesłać na adres e-mail do 25 listopada do godz. 16.00.

III. Wyniki konkursu

1. Każda seria 5-ciu zadań będzie punktowana po 4 punkty za zadanie (suma za serię zadań na 20 punktów). Maksymalna sumaryczna ilość punktów za prawidłowo wykonane serie zadań to 80 punktów.

2. Nagrody zostaną przyznane trzem grupom, które zdobędą najwyższą sumaryczną ilość punktów ze wszystkich serii.

3. W przypadku, gdy kilka grup uzyska taka samą ilość punktów wygrywa ta grupa, który weźmie udział w większej ilości etapów konkursu.

4. Grupy które zajmą I, II i III miejsce otrzymują oceny cząstkowe bardzo dobre z przedmiotu z którego zdobyły najwyższa sumaryczną ilość punktów w całym konkursie. Ocenę można otrzymać tylko jeden raz. Jeśli grupa nie ma danego przedmiotu -otrzyma ocenę z przedmiotu zawodowego.

5. Termin rozdania nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej są ostateczne.

3. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.